- TUANDC - You never walk alone

Emoji là gì và kích hoạt Emoji trên WordPress hiển thị Emoji trên Google
Emoji là gì và kích hoạt Emoji trên WordPress hiển thị Emoji trên Google

Khi có Emoji sự chú ý của người Search trên SERP sẽ nhiều hơn và dĩ nhiên tỷ lệ click vào web của bạn cũng sẽ được tăng lên.