Các bài viết về dịch vụ trong android

Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 10: Service trong Android-Phần 1 Giới thiệu