Các bài viết về dịch theme

Hướng dẫn tạo bản dịch theme WordPress đa ngôn ngữ
Hướng dẫn viết themes WordPress đa ngôn ngữ