"Các bài viết về custom listview trong android"

[Android căn bản] Bài 7: Listview trong Android.
[Android căn bản] Bài 7: Listview trong Android.