"Các bài viết về css priority"

[CSS Căn bản] Xét độ ưu tiên của các CSS trùng nhau
[CSS Căn bản] Xét độ ưu tiên của các CSS trùng nhau