- TUANDC - You never walk alone

[VB.Net cơ bản] Form, Control và cách sử dụng
[VB.Net cơ bản] Form, Control và cách sử dụng

Trrong bài viết hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu các thành phần tiếp theo để bắt đầu vào lâp trình trực quan với Visual Basic .Net trên phần mềm Visual Studio 2015.