- TUANDC - You never walk alone

Chọn gì để học, học gì để dễ kiếm việc ?
Chọn gì để học, học gì để dễ kiếm việc ?

Bạn cần gì cho tương lai. Một tấm bằng Đại Học loại giỏi hay một kỹ năng nghề nghiệp xuất sắc.