- TUANDC - You never walk alone

Một số lệnh Transact-SQL (T-SQL) căn bản
Một số lệnh Transact-SQL (T-SQL) căn bản

Transact-SQL (T-SQL) được chia thành 2 loại là loại ngôn ngữ thao tác với dữ liệu (DML) và tương tác với đối tượng trong CSDL (DDL)