- TUANDC - You never walk alone

Cấu trúc silo là gì? Cách tạo cấu trúc silo cho SEO
Cấu trúc silo là gì? Cách tạo cấu trúc silo cho SEO

Bản chất của cấu trúc Silo trong SEO là nó được liên kết chặc chẽ và không có đường cụt (liên kết cụt).