Các bài viết về Bound service

Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 10: Service trong Android-Phần 3 Bound Service trong Android.