"Các bài viết về Background worker"

Sử dụng Background worker để chạy nền trong C#
Sử dụng Background worker để chạy nền trong C#