Các bài viết về android

Phân trang trong Android
Sử dụng thư viện Paging Library trong Android
Phân trang trong Android
Cách phân trang trong Recyclerview
Lập trình android cơ bản
Lập trình socket trong Android.
Lập trình android cơ bản
Sử dụng Notification trong Android
Lập trình android cơ bản
Sử dụng Snackbar trong Android
Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 15: Kết nối SQL Server trong Android.
Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 11: Share Preferences trong Android
Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 10: Service trong Android-Phần 3 Bound Service trong Android.
Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 8: Recycle View trong Android
Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 7: Listview trong Android.
Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 6: Fragment trong Android.