Các bài viết về ajax

Phân trang sử dụng Ajax trong WordPress
JQuery Ajax và cách sử dụng jQuery Ajax để tải dữ liệu không cần tải lại trang