Các bài viết về activity

Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 6: Fragment trong Android.
Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 5: Vòng đời Activity trong Android