"Các bài viết về activity"

[Android căn bản] Bài 6: Fragment trong Android.
[Android căn bản] Bài 6: Fragment trong Android.
[Android căn bản] Bài 5: Vòng đời Activity trong Android
[Android căn bản] Bài 5: Vòng đời Activity trong Android