Các bài viết về Action Hook

Thêm các trường thông tin cho thành viên trong WordPress
Tìm hiểu về Action Hook, Filter Hook và cách sử dụng chúng trong WordPress