[Sử dụng bảng tính Microsoft Office Excel] Chèn, chỉnh sửa, di chuyển, sắp xếp các Ô

[Sử dụng bảng tính Microsoft Office Excel] Chèn, chỉnh sửa, di chuyển, sắp xếp các Ô

Ô (cell) là thành phần quan trọng trong bảng tính Excel. Cell chứa nội dung, tạo nên các hàng, cột và cũng là “điểm tọa độ” để các phần tử khác truy vấn đến trong các công thức xử lý. Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu các cách sử dụng ô như chèn, chỉnh sửa, di chuyển hoặc sắp xếp chúng.

Chèn ô, cột, hàng trong Excel

 • Dưới đây là một phần bảng tính, với các ô được nhập sẵn dữ liệu.

 • Để chèn thêm ô, cột, hàng bạn nhấn chuột phải vào ô cần chèn, sau đó chọn Insert.

 • 1. Chèn ô và đẩy nội dung sang bên phải (Shift cells right): Khi chọn tùy chọn này, ô hiện tại sẽ không chứa nội dung, các nội dung bắt đầu từ ô này cho đến nội dung ở cuối cùng bên phải trên cùng hàng sẽ di chuyển sang một ô bên phải.
Kết quả sử dụng Shift cells right

Kết quả sử dụng Shift cells right

 • 2. Chèn ô và đẩy nội dung xuống bên dưới (Shift cells down): Khi chọn tùy chọn này, ô hiện tại sẽ không chứa nội dung, các nội dung bắt đầu từ ô này cho đến nội dung ở cuối cùng trong một cột sẽ di chuyển xuống bên dưới.
Kết quả sử dụng Shift cells down

Kết quả sử dụng Shift cells down

 • 3. Chèn thêm dòng bên trên dòng được chọn (Entire row): Khi chọn thuộc tính này, một dòng mới trống sẽ xuất hiện phía trên, đẩy toàn bộ nội dung xuống một dòng.
Kết quả sử dụng Entire row

Kết quả sử dụng Entire row

 • 4. Chèn thêm cột bên trái cột được chọn (Entire column): Khi chọn thuộc tính này, một cột mới trống sẽ xuất hiện phía bên trái, đẩy toàn bộ nội dung sang bên phải một cột.
Kết quả sử dụng Entire column

Kết quả sử dụng Entire column

Chỉnh sửa, di chuyển, sắp xếp trong ô

 • Để chỉnh sửa nội dung, bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp trên ô1 hoặc chỉnh sửa trên thanh công thức2.

 • Để di chuyển các ô, bạn chọn ô cần di chuyển, đưa chuột vào vị trí vòng khoanh (xanh) cho đến khi con trỏ chuột hiển thị mũi tên 4 chiều và bắt đầu kéo đến ô khác. Nếu bạn kéo vào một ô đã có dữ liệu, một bảng thông báo sẽ hiển thị để hỏi liệu bạn có muốn ghi đè hay không. Nếu nhấn “OK” nội dung ô đó sẽ được thay thế bằng nội dung của ô bạn kéo đến.

 • Để sắp xếp các ô, bạn nhấn chuột phải vào ô cần sắp xếp, chọn “Sort” và chọn kiểu sắp xếp cần thực hiện.
  • Sort A to Z: Sắp sếp từ lớn đến nhỏ hay theo bảng chữ cái.
  • Sort Z to A: ngược lại với sắp xếp trên.