Học Android căn bản

Phân trang trong Android
Sử dụng thư viện Paging Library trong Android
Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 15: Kết nối SQL Server trong Android.
Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 14: Sử dụng SQLite trong Android.
[Android căn bản] Bài 13: Xử lý Json trong Android
Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 12: Bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài trong Android.
Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 11: Share Preferences trong Android
Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 10: Service trong Android-phần 4 Intent Service
Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 10: Service trong Android-Phần 3 Bound Service trong Android.
Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 10: Service trong Android-Phần 2 Unbound Service trong Android.
Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 10: Service trong Android-Phần 1 Giới thiệu
Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 9: Asynctask trong Android
Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 8: Recycle View trong Android
Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 7: Listview trong Android.
Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 6: Fragment trong Android.
Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 5: Vòng đời Activity trong Android
Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 4:Bắt sự kiện trong Android.
Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 3: Các loại layout trong Android
Lập trình android cơ bản
[Android căn bản] Bài 2: Cấu trúc giao diện trong ứng dụng Android