[Javascript Căn bản] Đối tượng trong JavaScript

[Javascript Căn bản] Đối tượng trong JavaScript

Đối tượng (object) là một biến trong ngôn ngữ lập trình, dùng để lưu trữ nhiều thuộc tính và giá trị khác nhau. Đối tượng được dùng để mô tả một thực thể trong thực tế, đôi lúc cũng được sử dụng để mô tả những thứ phi thực tế. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ về đối tượng và cách sử dụng những đối tượng trong Javascript.

Cú pháp đối tượng trong Javascript

Một chiếc xe hơi được xem là một đối tượng. Nó bao gồm nhiều thuộc tính khác nhau. Mỗi thuộc tính của nó có một giá trị nhất định. Ví dụ:

Mình có một chiếc xe, Loại: sedan, Hãng: Toyota, Đời: 2016, Màu: trắng. Chiếc xe của mình là một đối tượng, và các thuộc tính như loại, hãng, đời, màu là thuộc tính của chiếc xe, và sedan, Toyota, 2016, trắng là giá trị thuộc tính của chiếc xe này. Cú pháp đối tượng của Javascript là:

var ten_doi_tuong = {thuoc_tinh1:gia_tri1, thuoc_tinh2:gia_tri2,..};

Như vậy biến đối tượng của chiếc xe của mình sẽ là:

var mycar = {loai:"sedan",hang:"Toyota",doi:"2016",mau:"trắng"};
Đối tượng là một thực thể bao gồm các thuộc tính và giá trị của nó.

Đối tượng là một thực thể bao gồm các thuộc tính và giá trị của nó.

Cách sử dụng đối tượng trong Javascript

Khoảng cách các thuộc tính trong biến đối tượng là không quan trọng, thế nên bạn có thể viết trên 1 dòng hoặc xuống dòng nếu thích. Mình khuyến khích bạn nên sử dụng theo cách sau để nhìn code rõ ràng hơn.

var mycar = {
  loai:"sedan",
  hang:"Toyota",
  doi:"2016",
  mau:"trắng"
};

Để truy vấn các thuộc tính trong đối tượng bạn chỉ cần thực hiện cú pháp tên_đối_tượng.tên_thuộc_tính hoặc tên_đối_tượng["tên_thuộc_tính"] ví dụ mycar.loai; hoặc mycar["loai"]; kết quả trả về là giá trị của thuộc tính loai.

Một giá trị trong thuộc tính có thể là một hàm. Ví dụ:

var mycar = {
  loai:"sedan",
  hang:"Toyota",
  doi:"2016",
  mau:"trắng",
  value: function(){return "$10000";}
};

Để gọi giá trị của thuộc tính value, bạn gọi như sau: mycar.value();

Khi bạn tạo biến chuỗi, số hoặc boolean, nếu bạn thêm new trước loại biến, biến của bạn sẽ trở thành một đối tượng. Ví dụ var x = new String(); Thông thường nếu bạn không xử lý phức tạp bạn không nên tạo ra các đối tượng này, nó sẽ làm chậm đi việc xử lý mã.

Trong bài sau mình sẽ giới thiệu đến bạn Sự kiện trong JavaScript