[Javascript Căn bản] Cú pháp của JavaScript

[Javascript Căn bản] Cú pháp của JavaScript

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình nên các đoạn mã của nó thường được tổ chức theo những quy tắc rõ ràng và thống nhất. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ chi tiết về cú pháp của JavaScript và ví dụ về khối lệnh trong Javascript.

Cấu tạo của JavaScript

Javascript được cấu tạo từ các dòng mã kết thúc bởi dấu “;“. Các dòng mã sẽ kết hợp với nhau theo một mối liên quan nhất định để tạo thành một khối lệnh xử lý một vấn đề nào đó.

Như các ngôn ngữ khác, Javascript cũng cần xử lý dữ liệu. Tuy nhiên các kiểu dữ liệu của Javascript là không nhiều và không được phân loại chi tiết như các ngôn ngữ lập trình khác. Javascript chỉ có 3 loại kiểu dữ liệu sau:

  • Chuỗi : Khi một đoạn text được đặt trong dấu nháy đơn: ' ... 'hoặc dấu nháy kép " ... "thì đó được xem là một chuỗi.
  • Số : Không phân chi tiết như các ngôn ngữ khác, Javascript đưa các số nguyên, thập phân,.. vào một kiểu số duy nhất. Các số không được đặt trong dấu nháy như chuỗi. Ví dụ như: 48151623.42.
  • Boolean : Đây là kiểu dữ liệu chứa 2 giá trị true, hoặc false.
3 kiểu dữ liệu chính trong JS là chuỗi, số và boolean. Ngoài ra còn có kiểu trống (null) chưa định nghĩa (undefined) và đối tượng (Object) sẽ được nói đến trong các phần sau.

3 kiểu dữ liệu chính trong JS là chuỗi, số và boolean. Ngoài ra còn có kiểu trống (null), chưa định nghĩa (undefined) và đối tượng (Object) sẽ được nói đến trong các phần sau.

Để lưu trữ một giá trị và sử dụng nó vào các khối lệnh để xử lý bạn cần một biến lưu. Biến trong Javascript có cấu trúc như sau: var tên_biến = giá_trị_biến. Giá trị của biến là kiểu dữ liệu gì thì biến đó có kiểu dữ liệu đó. Ví dụ var name = 'Tuấn'; Javascript là một ngôn ngữ chặc chẽ, nó phân biệt chữ HOA và chữ THƯỜNG nên bạn phải chú ý khi đặt tên biến và gọi biến. Đặt tên biến bạn không được phép sử dụng dấu nối như “tên-biến” mà chỉ được phép đặt liền như “TênBiến” hoặc “tên_biến“. Tuy nhiên bạn không được sử dụng tên biến có dấu nhé.

Biến là một vùng nhớ được tạo ra để lưu trữ giá trị tạm thời. Biến có kiểu dữ liệu phụ thuộc vào kiểu dữ liệu của giá trị mà biến lưu trữ.

Biến là một vùng nhớ được tạo ra để lưu trữ giá trị tạm thời. Biến có kiểu dữ liệu phụ thuộc vào kiểu dữ liệu của giá trị mà biến lưu trữ.

Các toán tử số học trong Javascript bao gồm: Cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/), chia lấy dư (%), tăng lên 1 đơn vị (++), giảm đi một đơn vị (--)… ví dụ (2 + 3) * 4.

Javascript có đầy đủ các toán tử hỗ trợ tính toán và kết hợp

Javascript có đầy đủ các toán tử hỗ trợ tính toán và kết hợp

Các toán tử gán trong Javascript bao gồm: = (giá trị bên trái bằng bên phải), +=  (giá trị bên trái bằng chính nó cộng với giá trị bên phải vd: x+=y sẽ bằng x=x+y), -= (giá trị bên trái bằng chính nó trừ đi giá trị bên phải vd: x-=y sẽ bằng x=x-y), *= (Giá trị bên trái bằng chính nó nhân cho giá trị bên phải vd x*=y sẽ bằng x=x*y), /= (giá trị bên trái bằng chính nó chia cho giá trị bên phải vd: x/=y sẽ bằng x=x/y), %= (giá trị bên trái bằng chính nó chia lấy dư cho giá trị bên phải vd x%=y sẽ bằng x=x%y).

Comment trong Javascript sử dụng dấu // trước comment hoặc trong cặp /*...*/ ví dụ như /*..Nội dung comment..*/

Ví dụ về một chương trình JavaScript

Dưới đây là một khối lệnh Javascript.

var lastname, lastName;
lastName = "Tuan";
lastname = "Doan";
document.getElementById("demo").innerHTML = lastName +" "+ lastname;
  • Mình sẽ khai báo hai biến là lastname và lastName, nên nhớ chúng hoàn toàn là hai biến khác nhau.
  • Biến lastName mình gán giá trị là “Tuan” và giá trị cho biến lastname là “Doan“.
  • document.getElementById() là hàm lấy đối tượng HTML mình đã nói trong bài viết [Javascript Căn bản] Javascript là gì? Sử dụng Javascript trong website như thế nào?.
  • lastName +" "+ lastname là một đoạn nối hai biến. Khi thao tác với chuỗi, dấu + sẽ là dấu nối chuỗi. Trong trường hợp muốn nối thêm chuỗi vào biến có thể sử dụng toán tử gán +=.ví dụ var Name = "tuan"; Name+= " Doan"; kết quả biến var Name = "tuan Doan".

Trong bài sau mình sẽ giới thiệu đến các bạn Hàm trong JavaScript