TUAN DC

[Java căn bản] Bài 8: Lệnh điều kiện và lựa chọn trong JavaTrong bài viết này mình sẽ chia sẻ với bạn về lệnh điều kiện (if) và lệnh lựa chọn (switch) trong ngôn ngữ Java.

Thật ra trong những bài trước mình đã có sử dụng về lệnh điều kiện, nhưng mình không có nói về chúng, trong phần này mình sẽ nói rõ hơn. Lệnh điều kiện và lệnh lựa chọn gọi chung là lệnh điều khiển logic. Chúng được sử dụng để dựa vào các điều kiện để lựa chọn công việc thực thi. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ với bạn về lệnh điều kiện (if) và lệnh lựa chọn (switch) trong ngôn ngữ Java.

Lệnh điều kiện if trong Java

Trong bài 6, mình có nhắc đến một loại toán tử điều kiên, loại toán tử này có chức năng tương tự lệnh điều kiện if, tuy nhiên toán tử thì không có khả năng mở rộng, trong khi đó if có thể mở rộng cho nhiều điều kiện khác nhau. Cú pháp của lệnh điều kiện này như sau:

if (điều_kiện) { Thực_thi_nếu_điều_kiện_đúng } else {Thực_thi_nếu_điều_kiện_sai}

Ví dụ:

public class tuandc {
   public static void main(String[] args) { 
     if(5 == 10){
         System.out.println("Là thật sao?");
     }
     else{
         System.out.println("Chuyện hoan đường!");
     }
  }
}

 

Lệnh if có thể không cần dùng đến else. Và với if nó có thể lồng vào các lệnh if khác, ví dụ:

public class tuandc {
public static void main(String[] args) {
if(10 == 10){
if (100==99.9){
System.out.println(“Là thật sao?”);
}
else{
System.out.println(“10 thì bằng 10, nhưng 100 không thể bằng 99,9 được”);
}
}
}
}

Lệnh lựa chọn switch trong Java

Lệnh switch là một lệnh lựa chọn, thường được áp dụng để lựa chọn giá trị phù hợp và có thể dừng lại bởi lệnh break. Cú pháp của lệnh này như sau:

switch(Biểu_thức){
  case giá_trị :
    //Cac lenh
    break;
  case giá_trị : 
    //Cac lenh 
    break;
  default :
    //Cac lenh
}
 • Biểu_thức: thường là một mảng.
 • giá_trị: có thể xuất hiện trong mảng.
 • break: Dừng lệnh nếu cần thiết, có thể cần hoặc không.
 • default: thực hiện nếu không có giá trị nào được chọn.

Bạn có thể sử dụng nhiều case nếu cần thiết. Ví dụ:

public class tuandc {
 public static void main(String[] args) { 
  int a = 3;
  switch(a){
   case 33 :
    System.out.println("Có 33");
   case 3 : 
    System.out.println("Có 3");
    break;
   default :
    System.out.println("Không có lựa chọn nào");
  }
 }
}

Lưu ý là nếu dùng không như thế này thì lệnh này thường vô nghĩa, bạn nên sử dụng nó trong các lệnh lặp để giá trị của biến thay đổi, từ đó mới có cái để sử dụng.


Tags: if java java java căn bản switch java


Nội dung liên quan