TUAN DC

Hướng dẫn tạo Custom Field đơn giản trong WordPressCustom Field hỗ trợ rất tốt trong việc bạn tạo ra một theme yêu cầu có nhiều thông tin tách rời phần bài viết.

Custom Field là một chức năng có sẵn trong WordPress cho phép bạn thêm các giá trị và định nghĩa cho trường giá trị đó. Custom Field hỗ trợ rất tốt trong việc bạn tạo ra một theme yêu cầu có nhiều thông tin tách rời phần bài viết. Bài viết này sẽ giúp bạn sử dụng tốt chức năng này trong WordPress cho theme của mình.

Tạo các Custom Field trong bài viết

Bên dưới phần soạn thảo nội dung của bài viết, bạn sẽ thấy một khung có tên “trường tùy biến” cho phép bạn thêm các trường tùy biến và giá trị của chúng như thế này.

Nếu bạn không thấy có thể tính năng này chưa được kích hoạt. Bạn kéo lên trên, mở bảng tùy chọn hiển thị và chọn Trường tùy biến.

Bây giờ bạn đã có các Custom Field cho bài viết mình rồi, việc tiếp theo là hiển thị nó ra ngoài theme.

Hiển thị Custom Field ra ngoài themes

Để hiển thị Custom Field ra ngoài themes bạn sử dụng hàm get_post_meta() vì các giá trị Custom Field được lưu trữ trong bảng _postmeta.

Cú pháp hàm như sau: get_post_meta( $post, $key, $single)

  • $post: đây là ID của bài viết bạn cần lấy custom field của nó. Nếu trong bài viết bạn có thể sử dụng $post->ID.
  • $key: Trong một post có nhiều trường nên bạn cần có key này để xác định trường cần lấy ví dụ “Kích thước”.
  • $single: Bạn truyền vào tham số “true” thì sẽ hiển thị 1 giá trị, false thì sẽ trả về giá trị là một mảng.

Để lấy giá trị kích thước phần trên mình sẽ viết như sau:

<?php 
    $kichthuoc = get_post_meta( $post->ID, 'Kích thước', true ); 
    echo 'Kích thước: ' . $kichthuoc . '</br>'; 
?>

Điều này đồng nghĩa với việc bạn không sửa các meta_key được mà chúng phải thống nhất thì mới hiển thị. Để khắc phục điều này bạn có thể sử dụng hàm get_post_custom(). Đây là hàm giúp bạn lấy ra toàn bộ giá trị cũng như key của trường tùy biến đó mà không cần phải biết trước key của nó.

Cú pháp: get_post_custom( $post_id )

Trong bài viết bạn chỉ cần gọi get_post_custom() là đủ nó tự hiểu ID của bài đó. Bạn có thể sử dụng hàm này để lấy ra các mảng giá trị và key của bài viết đó sau đó dùng vòng lặp để lặp, lấy giá trị và hiển thị trên theme. Phần này mình sẽ không nói đến nữa.

Một số hàm khác về Custom Field

Sẻ dụng update_post_meta() để cập nhật Custom Field

Trong một số trường hợp bạn có thể dụng hàm này để cập nhật lại thông tin Field đó trong dữ liệu.

Cú pháp: update_post_meta( $post_id, $key, $value, $prev_value)

$post_id : ID của bài viết chứa custom field cần cập nhật.
$key : Tên key của field cần cập nhật.
$value : Dữ liệu bạn cần cập nhật.
$prev_value : Không cần thiết, đây là giá trị cũ cần thay thế, bạn có thể bỏ trống.

Ví dụ về cách sử dụng: update_post_meta( 69, ‘Kích thước’, ’24’ ); Hàm này sau khi thực thi sẽ đưa giá trị kích thước từ 16 lên 24.

Sử dụng delete_post_meta() để xóa Custom Field

Bạn có thể xóa đi các custom field bằng cách sử dụng hàm delete_post_meta với cú pháp như sau:

Cú pháp: delete_post_meta( $post_id, $key, $value)

$post_id : ID của bài viết chứa custom field bạn cần xóa.
$key: Tên key của field cần cập nhật.
$value: giá trị cần xóa, có thể không cần nhưng trong một số trường hợp bạn muốn giữ lại một số giá trị thì bạn có thể thêm vào..

Ví dụ về cách sử dụng: delete_post_meta( 69, ‘Kích thước’, ’24’ );

Như vậy là mình đã giới thiệu sơ qua các sử dụng custom fields, bạn có thể thực hiện cho theme của mình, hạn chế sử dụng plugin khi không quá cần thiết.

Chúc bạn thành công !.


Tags: Hướng dẫn viết theme themes wordpress wordpress căn bản


Nội dung liên quan