[HTML cơ bản] Giới thiệu về HTML

[HTML cơ bản] Giới thiệu về HTML

HTML là gì? HTML là viết tắt của “Hyper Text Markup Language” có nghĩa là Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Các đoạn mã HTML sẽ làm nhiệm vụ mô tả cấu trúc của trang web sử dụng các đánh dấu. HTML có nhiều có phần tử được gọi là thẻ (tag) thường được lồng vào nhau để mô tả cấu trúc website. Trình duyệt sẽ là công cụ phiên dịch các đánh dấu của các thẻ HTML thành giao diện cụ thể.

Cấu trúc của một tệp HTML

Đoạn sau đây sẽ là cấu trúc của một tệp html cơ bản

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Tiêu đề trang</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Thẻ tiêu đề hiển thị trên trang</h1>
  <p>Một đoạn text được đặt trong thẻ p</p>
 </body>
</html>

Bạn có thể thấy các thẻ trên HTML đều là một cặp ví dụ <head></head> được gọi là thẻ mở và thẻ đóng. Nội dung trong thẻ sẽ được quy định theo định dạng của thẻ.

Những thẻ được tô đỏ bên trên là những thẻ tối thiểu cần phải có trong một tệp HTML.

 • <!DOCTYPE html>: là thẻ khai báo tài liệu loại html5
 • <html>: là thẻ gốc của HTML
 • <head>: thẻ chứa các thẻ meta và link, nó thường chứa các thành phần không hiển thị.
 • <body>: thẻ chứa nội dung của website.
 • Các thẻ <title><h1><p> là những thẻ phần tử. Mình sẽ nói cụ thể các thẻ này trong phần sau.

Tạo một trang HTML

HTML là một ngôn ngữ dễ viết và nó không cần bất cứ một công cụ phức tạo nào để tạo ra cả, bạn có thể sử dụng ngay trình chỉnh sửa văn bản đơn giản notepad của windows nhập nội dung html và sau đó lưu lại với định dạng *.htm hoặc *.html.

lưu file với định dạng *.htm

lưu file với định dạng *.htm

để xem nội dung của file html bạn chỉ cần mở trình duyệt nhấn tổ hợp phím ctrl+o và chọn đến tệp tin html để mở lên.

Trong phần sau mình sẽ giới thiệu về >Thẻ và các thuộc tính của thẻ HTML