Công nghệ

Chia sẻ các tin tức, thủ thuật công nghệ, cập nhật các xu hướng ở trong nước và thế giới.

Định nghĩa chính xác về cách mạng công nghiệp 4.0 (lần thứ tư)
Định nghĩa chính xác về cách mạng công nghiệp 4.0 (lần thứ tư)

Cách mạng công nghiệp là một cách gọi của việc phát triển khoa học kỹ thuật đến một mức độ có thể làm thay đổi cách thức hoạt động của con người trong sản xuất, theo hướng tích cực hơn. cách mạng công nghiệp 4.0 (lần thứ tư) là một bước tiến mới mà nhân loại đang hướng đến.