Tác giả: 秋の空

Chỉ là một thằng coder với máu yêu anime, manga và bàn... à mà thôI.

Dưới đây là các bài đăng mới nhất của: 秋の空

 • Sử dụng thư viện Paging Library trong Android, 11 Th10 2018 in Android cơ bản
 • Cách phân trang trong Recyclerview, 03 Th5 2018 in Android cơ bản
 • Lập trình socket trong Android., 05 Th3 2018 in Android cơ bản
 • Sử dụng Notification trong Android, 28 Th12 2017 in Android cơ bản
 • Sử dụng Snackbar trong Android, 23 Th11 2017 in Android cơ bản
 • [Android căn bản] Bài 15: Kết nối SQL Server trong Android., 17 Th11 2017 in Android cơ bản
 • [Android căn bản] Bài 14: Sử dụng SQLite trong Android., 09 Th11 2017 in Android cơ bản
 • [Android căn bản] Bài 13: Xử lý Json trong Android, 30 Th10 2017 in Android cơ bản
 • [Android căn bản] Bài 12: Bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài trong Android., 23 Th10 2017 in Android cơ bản
 • [Android căn bản] Bài 11: Share Preferences trong Android, 19 Th10 2017 in Android cơ bản
 • [Android căn bản] Bài 10: Service trong Android-phần 4 Intent Service, 16 Th10 2017 in Android cơ bản
 • [Android căn bản] Bài 10: Service trong Android-Phần 3 Bound Service trong Android., 10 Th10 2017 in Android cơ bản
 • [Android căn bản] Bài 10: Service trong Android-Phần 2 Unbound Service trong Android., 07 Th10 2017 in Android cơ bản
 • [Android căn bản] Bài 10: Service trong Android-Phần 1 Giới thiệu, 03 Th10 2017 in Android cơ bản
 • [Android căn bản] Bài 9: Asynctask trong Android, 29 Th9 2017 in Android cơ bản
 • [Android căn bản] Bài 8: Recycle View trong Android, 27 Th9 2017 in Android cơ bản